สัมมนาฟรี!! Industries Transformation From Products to Platforms

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมฟัง
สัมมนาฟรี!! ในโครงการ บัณฑิณพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ในหลักสูตร " Industries Transformation
 From Products to Platforms "
โดยวิทยากร คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ อาคาร 11 ชั้น 9 ห้อง 11-903
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.