นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมตรวจสุขภาพทั่วไปฟรี!!

UploadImage

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข  เชิญชวนนักศึกษา
มา
ตรวจสุขภาพทัั่วไปฟรี!!! 

ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.63 - 1 ก.ย. 63 เวลา 10.00 - 14.00 น.
ณ หน้าลานกิจกรรมอาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุทม กทม.