สัมมนาฟรี Tech Talk เทคนิคบริหารหอพักออนไลน์ เพิ่มกำไรให้ธุรกิจ

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนร่วมฟังสัมมนาฟรี 
Tech Talk ในหัวข้อเรื่อง
"Sartup Horganice ระบบบริหารหอพักออนไลน์ ประหยัดเวลา ลดต้นทุน 
และเพิ่มกำไรให้ธุรกิจหอพัก"
วิทยากรโดยคุณธนวิชญ์ ต้นกันยา CEO บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.