สัมมนาฟรี Tech Talk พลิกโฉมธุรกิจด้วยเทคโนโลยี Blockchain

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศีกษา
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วม
สัมมนาฟรี!!  Tech Talk ในหัวข้อเรื่อง 
“Decentralizing the future by Blockchain Smart Contract
พลิกโฉมธุรกรรมทางธุรกิจแห่งอนาคต ด้วยสุดยอดเทคโนโลยี Blockchain”

วิทยากรโดย คุณสถาพน พัฒนะคูหา CEO and Founder of Smart Contract Blockchain Studio 

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. 
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.