การขนส่งต่อเนื่องรถบรรทุก - รถไฟ


วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลายเชน
จัดเสวนา "การขนส่งต่อเนื่องรถบรรทุก - รถไฟ"
ทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมไทย

วันที่ 29 มกราคม 2560
เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง11-12A01 ชั้น 12 อาคาร 11