บรรยายพิเศษ บัญชี SPU Talk Online ปรับเปลี่ยนทิศทางกลยุทธ์ก้าวสู่อนาคตหลัง Covid 19

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ 
บัญชี SPU : Talk Online ในหัวข้อเรื่อง "ปรับเปลี่ยนทิศทางกลยุทธ์ก้าวสู่อนาคตหลัง Covid-19"
โดยวิทยากร ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ CEO MVP Consultant Co.,Ltd. และ อาจารย์รมิดา คงเขตวณิช
อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 


วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 - 20.00 น. 
ทาง Facebook Page : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 


#ACCSPUCHANNEL 
#คณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุม