ร่วมอบรบเชิงปฏิบัติการ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

UploadImage

ศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง 
วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน รุ่นที่ 1 
ที่ได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
ในเรื่อง
" จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ " 
>> เริ่ม 17 มิ.ย. 63 <<

#SPUOnline
#SLCSPU
SPULAW
#SPU