ครบเครื่องเรื่องโลจิสติกส์ กับ LAZADA ฟังบรรยายออนไลน์ ฟรี

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ 
Professional Talk Online ในหัวข้อเรื่อง "ครบเครื่องเรื่องโลจิสติกส์กับ LAZADA "
โดยวิทยากร "พี่เอ๋" คุณจิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ Vice President LAZADA (Thailind) CO.,Ltd.

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น. 
Zoom Online