บรรยายพิเศษ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #10 ONLINE

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง
"การปรับตัวของผู้ประกอบการขนส่งไทยในยุค Covid 19"
โดยวิทยากร ดร.ชุมพล สายเชื้อ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (TTLA)

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 - 19.30 น. 
ZOOM Online