ร่วมฟัง LL.M.TALK กฎหมายใหม่ที่นักกฏหมายควรรู้ By LAW

UploadImage

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ LL.M.TLAK ในโครงการ
"กฎหมายใหม่ที่นักกฎหมายควรรู้ ตอน พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 "
จากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดยตรง
 -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต     
อินทมาโน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 - ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์
ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
 - อาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์
ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย


วันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.      
ณ ห้อง 11- 1007 ชั้น 10 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.


ลงทะเบียน :
คลิกที่นี่ 

#SPULAW