บรรยายพิเศษ เทคนิคการการทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ที่มีคุณภาพ By LAW

UploadImage

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษจากหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ในหัวข้อเรื่อง "เทคนิคการการทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ที่มีคุณภาพ "
โดยวิทยาที่มีความรู้ ความเชียวชาญ และประสบการณ์โดยตรง อาทิ 
 -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต อินทมาโน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 - ดร.มยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 - ดร.วัชรชัย จิรจินดากุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - ดร.เอกพงษ์  สารน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 - ดร.ศิวพร เสาวคนธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต


วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 11-1007 ชั้น 10 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.


ลงทะเบียน :
คลิกที่นี่ 

#SPULAW