บรรยายพิเศษ Tech Talk By รัสรินทร์ พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตซ์ด้วยภาพ

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณจารย์ นักศึกษา
และบุคลทั่วไปที่สนใจ ฟังบรรยายพิเศษ Tech Talk Season 6 ในหัวข้อเรื่อง 
“พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ
เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional”
โดยวิทยากรคุณรัสรินทร์ อัศววิภาโรจน์
Business Director Infographic Thailand


ครั้งที่ 7 : วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 - 14.30 น.
ครั้งที่ 8 : วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 - 14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม


#ITSPU
#LSCSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง