เสริมสร้าง พลเมืองดีศรีปทุม #SMARTVOTE

UploadImage

เชิญชวนนักศึกษา เสริมสร้าง "พลเมืองดีศรีปทุม" ในวิถีประชาธิปไตย
ด้วยการใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา #SMARTVOTE


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 15.00 น.
ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.