สถานที่จอดรถพิธีฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) ปีการศึกษา 2560 - 2561

UploadImage

สถานที่จอดรถพิธีฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) ปีการศึกษา 2560 - 2561
 

 วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 - 18.00 น.

 >> มหาวิทยาลัยศรีปทุม <<
อาคาร 9 จำนวน 350 คัน
อาคาร 11 จำนวน 130 คัน

>> ส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (ติดมหาวิทยาลัย)  <<
จำนวน 300 คัน

>> กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก << 
จำนวน 300 คัน 

 
หมายเหตุ : เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง ขอความร่วมมือทุกท่าน เดินทางโดยใช้รถสาธารณะ
 
สอบถามเพิ่มเติม :
สำนักงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 02 579 1111 ต่อ 1111,1191