ชวนฟังบรรยายพิเศษ Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 4

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไปสนใจ ฟังบรรยายพิเศษ Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง 
“GIZTIX บริษัท Startup ด้านโลจิสติกส์
ระดับ Unicorn เปลี่ยนระบบขนส่งสินค้าไทยสู่ e-Logistics ระดับโลก”
โดยวิทยากร คุณสิทธิศักดิ์ วงศ์สมนึก
GIZTIX CEO & Founder 


วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00-14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม


#ITSPU
#LSCSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง