พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ป.ตรี)

 

พิธีประสาทปริญญาแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาคเช้า)

เวลา 08.00 น. – บัณฑิตรายงานตัวและตั้งแถวเข้าห้องพิธี
เวลา 09.00 น. – บัณฑิตพร้อมประจำที่นั่งในห้องพิธี
เวลา 09.30 น. – คณาจารย์พร้อมประจำที่นั่งในห้องพิธี
เวลา 10.00 น. – ประธานพิธี พร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้รับใบอนุญาต อธิการบดี และผู้บริหารเข้าสู่ห้องพิธี
- ผู้แทนบัณฑิต มอบพวงมาลัยและสูจิบัตรแก่ประธานพิธี
- ประธานพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
- อธิการบดี กล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย
- คณบดี อ่านรายนามบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ

1. คณะนิเทศศาสตร์
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
5. วิทยาลัยนานาชาติ

- ผู้แทนบัณฑิตนำกล่าวคำปฏิญาณตน
- ประธานพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และกราบลาพระรัตนตรัย
- ประธานพิธีออกจากห้องพิธี
- อธิการบดี และผู้บริหาร กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต
- อธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ ออกจากห้องพิธีร่วมส่งบัณฑิต
- บัณฑิตออกจากห้องพิธี และผ่านแถวผู้บริหาร คณาจารย์ที่ร่วมแสดงความยินดี
- เสร็จพิธี


วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาคบ่าย)

เวลา 12.00 น. – บัณฑิตรายงานตัวและตั้งแถวเข้าห้องพิธี
เวลา 13.00 น. – บัณฑิตพร้อมประจำที่นั่งในห้องพิธี และคณาจารย์พร้อมประจำที่นั่งในห้องพิธี
เวลา 13.30 น. – ประธานพิธี พร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้รับใบอนุญาต อธิการบดี และผู้บริหารเข้าสู่ห้องพิธี
- ผู้แทนบัณฑิต มอบพวงมาลัยและสูจิบัตรแก่ประธานพิธี
- ประธานพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
- อธิการบดี กล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย
- คณบดี อ่านรายนามบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. คณะบัญชี
3. คณะดิจิทัลมีเดีย
4. คณะนิติศาสตร์
5. คณะบริหารธุรกิจและวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

- ประธานพิธี ประสาทปริญญาแก่บัณฑิตตามลำดับ (ในระหว่างพิธี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- ผู้แทนบัณฑิตนำกล่าวคำปฏิญาณตน
- ประธานพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และกราบลาพระรัตนตรัย
- ประธานพิธีออกจากห้องพิธี
- อธิการบดี และผู้บริหาร กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต
- อธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ ออกจากห้องพิธีร่วมส่งบัณฑิต
- บัณฑิตออกจากห้องพิธี และผ่านแถวผู้บริหาร คณาจารย์ที่ร่วมแสดงความยินดี
- เสร็จพิธี