เชิญฟังบรรยายพิเศษ เกาะติดสถานการณ์การลงทุนในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
CEO TALK ในหัวข้อเรื่อง 
"เกาะติดสถานการณ์การลงทุนในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรคุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) และในการฟังบรรยายครั้งนี้มีพิธีมอบทุนการศึกษา
กองทุนหลักทรัพย์บริษัท ไอร่า จำกัด (มหาชน) จำนวน 500,000 บาท 


วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 


#SBSSPU
#คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม