ชวนฟัง Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 3

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ
และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยาย Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ 
“เจาะลึก Mega Trends อยู่ให้เป็น ในยุค Digital Disruption” 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 12.00-14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.


#ITSPU
#LSCSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง