ฟังบรรยายพิเศษ Tech Talk Season 5 ครั้งที่ 10 -12

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายพิเศษ 
Tech Talk Season 5 ครั้งที่ 10 , 11, 12 ในหัวข้อเรื่อง
“พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพเจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic
แบบ Professional”
โดยวิทยากร คุณเมย์วดี จงฟูสุวรรณ บริษัท Infographic Thailand

** วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-14.40 น. ** 
** วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-14.40 น. **
** วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-14.40 น. **
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม


#ITSPU
#SBSSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง