เปิดระบบประเมินการสอนออนไลน์ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตบางเขน

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดระบบประเมินการสอนออนไลน์ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตบางเขน ภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2562 

เข้าระบบประเมินที่ได้ที่ :

https://scms.spu.ac.th/

หากพบปัญหาติดต่อได้ที่
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรี
ยนการสอน
โทร. 02 579 1111 ต่อ 1182
E-mail: 
tlc@spu.ac.th
Facebook FanPage: TLC SPU
Line: @ghc5032o