ฟังบรรยายพิเศษ Tech Talk Season 5 ครั้งที่ 9

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ Tech Talk Season 5 ครั้งที่ 9 ในหัวข้อเรื่อง "หางานได้ ไม่ต้องรอเรียนจบ ที่ Daywork" โดยวิทยากร
คุณ ศศิวิมล เสียงแจ้ว  CEO of Daywork


วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.40 น. ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.


#ITSPU
#SBSSPU