ผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี แจ้งความจำนงร่วมพิธีประสาทปริญญา ม.ศรีปทุม ปีการศึกษา 2561

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม -  25 พฤศจิกายน 2562
คลิกแจ้งความจำนงร่วมพิธีประสาทปริญญาฯ
http://staffscms.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm
หรือ www.spu.ac.th
 
โทร.  0 2579 1111
สำนักงานทะเบียน  1362, 1364
สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1184, 1002