โครงการคัดเลือกนักศึกษาทุน "กองทุนบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

UploadImage

กองทุนบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 40,000 บาท รวมปีละ 400,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาโท สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 5 ทุน และนักศึกษา 5 คณะ อาทิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ วันคัดเลือก 22 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 9 อาคาร 9 

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถสอบถามและส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2327,2365