ฟังบรรยาย The Connectivity Of GuRU หัวข้อ Code of Living Life Lives

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนนักศึกษาฟังบรรยายพิเศษ The Connectivity Of GuRU หัวข้อ Code of Living Life Lives โดยวิทยากร คุณธรศร เมธาวีภัทร Co-Founder, Managing Director A Play Solution Co, Ltd.

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 12.00 - 14.30 น. 
ณ อาคาร 9 ชั้น 9 ห้อง 905 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.