เชิญชวนฟังบรรยาย Tech Talk Season 5 ครั้งที่ 5

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย Tech Talk Season 5 ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "ย้อนรอยแนวคิด ธุรกิจ Start up ผ่านการคิดแบบ Revert and Design Thinking" โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปราลี มณีรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 14.40 น. ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

#ITSPU
#SBSSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการจริง