The 43rd ASAIHL Thailand Conference

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจาก สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 43 (The 43rd ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning: ASAIHL) Theme: Revitalizing Higher Education for Sustainable Development

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

สำหรับผู้สนใจร่วมการประชุม สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1331, 1252, 1155