ปฐมนิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 29

UploadImage
 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรม
"ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ รุ่นที่ 29 (ภาคการศึกษาที่ 2/59)"
เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560
ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1

เวลา 08.30 - 12.00 น.
คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

เวลา 13.00 - 16.30 น.
คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 
www.spu.ac.th/job