โครงการ CIO Digital University Forum ครั้งที่ 13

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โครงการ CIO Digital University Forum ครั้งที่ 13 
บรรยายในหัวข้อพิเศษ เรื่อง “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากร เชิงเทคนิคด้านความปลอดภัยไซเบอร์” 
โดย คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ