แจ้งย้ายสิทธิบัตรทอง นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด

UploadImage

ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ  ได้แจ้งการย้ายสิทธิบัตรทอง ขอให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด ทำเรื่องย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยในระหว่างการศึกษา โดยสามารถเข้ารับการรักษาที่สถาบันสุขภาวะเขตเมือง และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กทม. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น!! นักศึกษาสามารถติดต่อขอย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ณ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 5 ห้อง 510 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ โทร 02 579 1111 ต่อ 2142