Work shop ประกวดหนังสั้น “อาชีวะทำดีเพื่อพ่อ”

UploadImage

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  ขอถวายความจงรักภักดีด้วยการถ่ายทอดภาพยนตร์สั้น โดยเลือกหัวข้อการผลิตภาพยนตร์สั้นจากพระบรมราโชวาท และได้เชิญชวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น “อาชีวะทำดีเพื่อพ่อ” ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ และชิงทุนการศึกษา 
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงร่วมจัดโครงการ
Work Shop การประกวดหนังสั้น “อาชีวะทำดีเพื่อพ่อ” 

 
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559
เวลา 7.00 – 18.00 น. 
ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม