โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอนด้วยiPad

UploadImage


วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ด้านสื่อการเรียนการสอน  ด้วย iPad  โดยวิทยากร คุณมนตรี จิตเจริญสมุทร  Apple Professional  Learning Providar- Comseven เชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเข้าร่วมโครงการ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ ห้อง smart classroom (อาคาร 9 ชั้น 9) 
#วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีปทุม