โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อการเรียนการสอน อบรมโปรแกรม Flex Sim Simulation

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอน อบรมโปรแกรม Flex Sim Simulation โดยวิทยากร ดร.นรา สมัตถภาพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ 
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (5-1007) 
#วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีปทุม