ฟังบรรยายแนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

UploadImage

เชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย" 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชายชาญ โพธิสาร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ
#คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม