ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562


UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 - 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. แก่นักศึกษาใหม่ 10 คณะ และ 4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย วิทยาลัยการบินและคมนาคม วิทยาลัยนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหาร คณะศิลปศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบัญชี และคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ภาคเสาร์-อาทิตย์ มีกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 (รายละเอียดกำหนดการวันเวลา ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)  ดูกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ คลิก News & Activities