บรรยายพิเศษรายวิชาการจัดการสถานศึกษาแนวใหม่ EDA751

UploadImage

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในรายวิชา การจัดการสถานศึกษาแนวใหม่ (EDA751)
ในหัวข้อ "นโยบายทางการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิด THAILAND  4.0 " ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. และ ในหัวข้อ "การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 " ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
ณ อาคาร 11 ชั้น 12A ห้อง 12A-02 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ

#วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการมหาวิทยาลัยศรีปทุม