โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์เพื่อปัญญาประดิษฐ์

UploadImage

ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์เพื่อปัญญาประดิษฐ์, วิทยาการข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง (Applications for Artificial Intelligence, Data Science and Machine Learning)  โดยวิทยากรจาก สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)

ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 1210 ชั้น 12 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุม