โครงการ Tech Talk season 4 #14

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะบัญชี จัดกิจกรรมในรายวิชา BCS118 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออาชีพและการทำงานร่วมกับ    Tech Talk โดยกิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอ การผลิตสื่อวีดีโอสั้นภายใต้หัวข้อ "YES! SPU" และการนำเสนอ Business Ideaของนวัตกรรม 4.0 ใน Tech Talk Season 3 #14 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมงานกิจกรรมโครงการ Tech Talk season 4

ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. อาคาร 11 ชั้น1 โซน A มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/fac/informatics
#ITSPU
#ACCSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง