Tech Walk season 2 ep. 4

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เชิญชวนนักศึกษาพร้อมคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Tech Walk season 2 ครั้งที่ 4
ศึกษาดูงานด้าน IT จำนวน 45 คน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริง และสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ภายใต้หัวข้อ "เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม"

ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 62 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ศูนย์นวัตกรรม บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) พระราม9 กรุงเทพมหานคร

#IT-SPU
#Tech Walk
#เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง