เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง FACEBOOK FOR DIGITAL MARKETING

UploadImage

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง FACEBOOK FOR DIGITAL MARKETING
โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์
ผู้อำนวยการหลักสูตร DNA by SPU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.30-16.30 น.
ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
#MKT
#สาขาวิชาการตลาด
#SBS
#SripatumBusinessSchool
#คณะบริหารธุรกิจ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2154879811294734&id=100003182073305