ชวนฟัง Tech Talk Season 4#10

UploadImage


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ
Young Startup
ถอดรหัสความสำเร็จสำหรับคน Gen Z

โดย คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO & CO-Founder Techsauce Media
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562  เวลา 12.00-14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1   ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.spu.ac.th/fac/informatics
#ITSPU
#ACCSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง