ขอเชิญร่วมฟัง “ก้าวสู่วัยทำงาน ”

UploadImage


สำนักหอสมุดร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดโครงการ ส่งเสริมการออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวข้อ “ก้าวสู่วัยทำงาน”
วิทยากรโดย คุณพิชญา ซุ่นทรัพย์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวางแผนการเงิน CFP วิทยากรอาสาตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 - 17.30 น.
Briefing Room ชั้น 3 สำนักหอสมุด อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1273