วันเกียรติยศ วันแห่งความภาคภูมิใจ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2561

UploadImage


กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานวันเกียรติยศ วันแห่งความภาคภูมิใจ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2561 
วันอังคารที่ 2 เมษายน  2562 เวลา 12.00 - 16.30 น.
ณ  บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

 
โครงการวันเกียรติยศนี้ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและครอบครัว ได้เกิดความภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน อันเกิดเป็นผลสำเร็จของนักศึกษานำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
 
โดยโครงการนี้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา มีนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติยศในด้านต่างๆ โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการ ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นนักศึกษาที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างผลงานชื่อเสียงทั้งในด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม ด้านจิตอาสาการทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ได้ที่สร้างชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ นำมาซึ่งชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย คณะที่นักศึกษาสังกัด และความภาคภูมิใจแก่นักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษา

กำหนดการ
เวลา 12.00 น.       นักศึกษา / ผู้ปกครอง ลงทะเบียน
เวลา 13.00 น.       ซักซ้อมการรับรางวัล
เวลา 13.45 น.       ประธานในพิธีฯ มาถึง
                              กล่าวรายงาน โดย อาจารย์สุรศักดิ์  ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เวลา 14.00 น.       พิธีมอบรางวัล
เวลา 15.00 น.       ประธานให้โอวาท
เวลา 15.30 น.       ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน    
                             เสร็จพิธีฯ