เพิ่ม เพิกถอน เปลี่ยนรายวิชา (ไม่บันทึก "W" โอนเงินค่าหน่วยกิต)