ขอเชิญนักศึกษาขอรับสมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ

UploadImage

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา โดยศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญนักศึกษาที่เข้ารับการตรวจสุขภาพมาติดต่อ
ขอรับสมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ
ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ห้อง 510 ชั้น 5 อาคาร 10
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2146