เสนอผลงานรับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน มศป. 2562

UploadImage
 
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
ขอเชิญอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน - ชลบุรี และขอนแก่น
เสนอชื่อเข้ารับ "รางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม พุทธศักราช 2562"
 
 
ส่งแบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น พร้อมแบบฟอร์มประวัติ
ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562
 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้ง Download
แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ที่ http://bit.ly/SPU-TeacherAward2019
 
------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 02 579 1111 ต่อ 1198 และ 1182
E-mail: tlc@spu.ac.th