การบรรยายพิเศษ "บัณฑิตในอุดมคติทางด้านบริหารธุรกิจ"

UploadImage


คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษวิชา BUS200 "บัณฑิตในอุดมคติทางด้านบริหารธุรกิจ"

วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2562 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ Auditorium 1 และ 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2360
www.spu.ac.th/fac/business