เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร "LEAN SUPPLY CHAIN"

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร
"LEAN SUPPLY CHAIN"
หลักสูตรระยะสั้น 6 วัน สำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอก
วันที่จัดอบรม :

วันเสาร์ที่ 16, 23 กุมภาพันธ์ 2562
วันเสาร์ที่ 2, 9, 16, 23 มีนาคม 2562

เวลา 09.00 - 17.30 น.
ชั้น 12A ห้อง 12A01 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม  (อาคาร 11)


สนใจสามารถสมัครและลงทะเบียน
ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 10 กุมภาพันธ์ 2562


*ค่าสมัครอบรม 5,000 บาท
*ฟรี! สำหรับศิษย์เก่าโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ทั้งระดับป ป.ตรี-โท-เอก
*พิเศษสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้เมื่อนักศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
และรับส่วนลดค่าลงทะเบียน
*ตามเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1518  www.spu.ac.th /logistics
#LogisticsSPU #Logistics #SPU