ชวนฟัง Tech Talk Season 4#6 “เคล็ดลับ สร้างนวัตกรรมอย่างไร ให้ประทับใจลูกค้าด้วยแนวคิด UX/UI design”

UploadImage


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยาย
Tech Talk Season 4#6 ในหัวข้อ “เคล็ดลับ สร้างนวัตกรรมอย่างไร ให้ประทับใจลูกค้าด้วยแนวคิด UX/UI design
โดย ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 12.00-14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1   ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2195
https://www.spu.ac.th/fac/informatics
#ITSPU
#ACCSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง