โครงการ "Digital Business transformation Toward Service Centricity"

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ Digital Business transformation Toward Service Centricity
สร้างความเป็นมืออาชีพด้านการดำเนินธุรกิจดิจิทัล และการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจสู่ธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
วันที่ 24 , 31 ม.ค. 62 และ 7 , 14 , 21 ก.พ. 62 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.