กำหนดการเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาค 2/2561 สำหรับผู้กู้ยืม ( กยศ./กรอ.) ป.ตรี รหัส 56 – 61

UploadImage

กำหนดการเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาค 2/2561 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม ( กยศ./กรอ.) ระดับปริญญาตรี รหัส 56 – 61
ภาคปกติและภาคเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม 2562 
ณ ชั้น L โซน C (ฝั่งลูกโลก) อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
**หมายเหตุ**
1. ให้นักศึกษาดำเนินการบันทึกเลขที่ใบเสร็จให้เรียบร้อยก่อนวันนัดเซ็นแบบฯ : https://is.gd/ow3d4P
2. นศ.จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาเพื่อเข้าระบบการพิมพ์แบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ
3.สำหรับนศ.ภาคปกติที่ไม่สะดวกมา ในวันที่ 23-25 มกราคม 2562 สำนักงานทุนฯ จะกำหนดรอบล่าช้าโดยอนุโลมให้มาได้ ในวันที่ 27 ม.ค.62 ตั้งเวลา 13.30 - 15.00 น.เท่านั้น !!
กำหนดการนี้สำหรับผู้กู้ กยศ./กรอ.ทุกคนที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
1. นักศึกษาที่เปลี่ยน ชื่อ หรือ นามสกุล ให้นำสำเนาเอกสารเปลี่ยน ชื่อ หรือนามสกุล มาแนบด้วย
2. ในปีการศึกษา 2561 นศ.จะได้รับค่าครองชีพเดือนละ 2,400 บาท รวมเป็น 28,800 บาทต่อปีการศึกษาและ ค่าครองชีพของนศ.จะได้รับการโอนเงินภายหลังเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาค 2/2561 ประมาณ 45 วันทำการ
3. กรณีนักศึกษามีใบเสร็จการลงทะเบียนมากกว่า 1 ใบ ให้บันทึกข้อมูลเลขที่ใบเสร็จใบแรกเป็นหลัก และจำนวนเงินค่าเล่าเรียนบวกรวมทั้งหมด
4. การบันทึกเงินให้บันทึกเฉพาะในส่วนที่กองทุนกู้ยืมฯออกให้เท่านั้น